Ctrl+D

az. kari (. ) . 20

stilisimo- () . 7

. 12/1

. 24

- . 19

. 11/

. 1

. 21

" " 8 . .